0592-356 000

Privacyverklaring De Bonte Wever

For English Version look here

Inleiding
Dit is de privacyverklaring van De Bonte Wever Assen (DBW). In deze verklaring verschaft DBW informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen (relaties, gasten, werknemers, etc.) in het kader van de dienstverlening en websites van DBW. DBW gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30-05-2018. Bij wijzigingen wordt u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die DBW verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten, het gebruik van de app en/of het bezoeken van onze websites.

Door het aanmaken van een account, afnemen van onze diensten (waaronder het maken van een reservering), aanvragen van informatie, het gebruiken van de app en/of het bezoeken van onze websites geeft u toestemming aan DBW om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan DBW verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
DBW, gevestigd aan Stadsbroek 17 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04053125 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?
Voor het maken van een reservering, verwerken van een informatieverzoek, aanmaken van een account of lidmaatschap verwerken we de volgende gegevens:

Verzameldoelen en bijbehorende gegevens

Websites, apps en systeem

Bezoekers

Verzameldoelen

Binnen de App, website en/of het systeem van DBW worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan DBW de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat DBW bovenstaande gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u (of door een partij waarmee u een overeenkomst heeft gesloten, zoals bijvoorbeeld externe boekingspartijen) aan DBW is een wettelijke, contractuele of noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met DBW te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met DBW aan te gaan.

Cookies
Op onze websites maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. DBW maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

DBW maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Adwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google nalezen en hiernaast het specifieke privacybeleid van Google Analytics. DBW heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan DBW te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. DBW heeft hier geen enkele invloed op. DBW heeft google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Nogmaals, dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?
DBW bewaart de gegevens totdat betrokkenen het desbetreffende Account en/of App afmelden en/of verwijderen. Betrokkenen kunnen op ieder gewenst moment verzoeken hun Account verwijderen of de gegevens binnen het Account wijzigen.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. DBW bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt met een maximum van 10 jaar.

DBW kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van DBW verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?
Het is mogelijk dat DBW bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan IT-partners voor hosting en onderhoud van onze website, registratie en verwerking van (online) reserveringen en mailingen. Overige derden voor de uitvoering van de activiteiten van DBW, zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor DBW en heeft DBW de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien DBW hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. DBW zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij uw gegevens
DBW gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.
U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar: 

De Bonte Wever
Stadsbroek 17
9405BK Assen
info@debontewever.nl